Theses 

Česko-polská spolupráce na příkladu partnerských měst Vyškov a Jarosław – Bc. Lucie Brtníčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Brtníčková

Bachelor's thesis

Česko-polská spolupráce na příkladu partnerských měst Vyškov a Jarosław

Czech-Polish Cooperation on the Example of Twin Towns Vyškov and Jarosław

Abstract: Tato práce se zabývá tématem partnerské spolupráce na příkladu měst Vyškov a Jarosław. Cílem této bakalářské práce je tedy komplexně charakterizovat partnerskou spolupráci mezi městy, přiblížit konkrétní snahu o další sblížení českého a polského národa, vyzdvihnout specifika a pozitiva této formy spolupráce a díky SWOT analýze se pokusit upozornit na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby příkladné spolupráce Vyškova a Jarosławi. Teoretická část práce bude rozdělena na dva oddíly. První se bude věnovat problematice partnerské spolupráce mezi městy a obcemi v Evropě z obecného hlediska (legislativa, instituce a organizace, finanční zdroje, význam a přínos přeshraniční spolupráce apod.). Druhá část práce nabídne detailní vykreslení součinnosti mezi městy Vyškov a Jarosław a představí i vybrané konkrétní příklady jejich spolupráce. Jádrem praktické části bude shrnutí poznatků formou SWOT analýzy.

Abstract: This thesis deals with the subject of partnership collaboration on the example of Twin Towns Vyškov and Jarosław. The main aim of the thesis is to comprehensively characterize the partnership between the cities. Also to bring concrete efforts to further rapprochement between the Czech and the Polish nation and to highlight the specifics and benefits of this form of cooperation. The complex SWOT analysis draws on the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the exemplary cooperation between Vyškov and Jarosław. The theoretical part of the work is divided into two sections. The first deals with the issue of partnership between the towns and villages in Europe, from a general point of view (legislation, institutions and organisations, financial resources, the importance and the benefits of cross-border cooperation, etc.). The second part describes the detailed rendering of the synergy between the towns of Vyškov and Jarosław and introduce selected specific examples of their cooperation. The main aim of the theoretical part is a summary of the findings in the form of a SWOT analysis.

Keywords: partnerská města, partnerská spolupráce, Česká republika, Polská republika, Evropská unie, města, partnership collaboration, town-twinning, Czech Republic, Republic of Poland, cities

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Reader: Mgr. Bc. Magdalena Krzyżanek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:54, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz