Theses 

Katolická a adventistická hermeneutika - srovnání různých přístupů k Písmu. – B.Th. Aleš KOCIÁN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Teologie služby

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

B.Th. Aleš KOCIÁN

Diplomová práce

Katolická a adventistická hermeneutika - srovnání různých přístupů k Písmu.

Catholic and Adventist Hermeneutics ? Comparison of Different Approaches to the Bible.

Anotace: Cílem tedy i obsahem této práce je srovnání dvou různých přístupů k Písmu svatému. K dosaţení tohoto cíle i zodpovězení předem vytknutých čtyř bodů pracovní hypotézy v závěru práce, se v první části definuje pojem hermeneutika a vztahy mezi hermeneutikou a posláním obou prozkoumávaných církví. V druhé části se text na základě prozkoumané literatury zabývá historickou sondou do dějin hermeneutiky a exegeze, vysvětlením termínů a souvislostí, rozdělením hermeneutiky podle typů a také principy práce s biblickým textem. Tato část vyústí v identifikaci a popis hermeneutických principů pouţívaných oběma církvemi v dnešní době. Závěrečná třetí část se zabývá praktickým srovnáním jednoho dogmatického bodu ? dne bohosluţby a odpočinku. Je uzavřena hledáním důvodů a prostředků, proč jednotlivé církve dospěly k rozdílným teologickým závěrům.

Abstract: The main goal and the content of the dissertation is to compare two different approaches to the Holy Scripture. To achieve this goal and to make out beforehand four-part assumptions in the conclusion is in the first part of this work defined the term of hermeneutics, then the relationship between hermeneutics and mission of both churches under examination is elaborated. The second part of the work, on the basis of studied literature, deals with research in the field of hermeneutics and exegesis history, with explanation of terms and backround, with outline of types of hermeneutics and principles of exegesis of the biblical text. This part is closed with the specification and description of the hermeneutical principles used by both chosen churches nowadays. The final third part deals with the practical comparison of one doctrinal topic - the day of worship and rest. This part is closed by the searching for reasons why the studied churches have come to different theological conclusions and instruments the change was achieved by.

Klíčová slova: hermeneutika, biblická hermeneutika, exegeze, metody výkladu, lingvistika, teologie, Písmo svaté, Bible, církev, adventisté

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
  • Identifikátor: 24154

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adam Mackerle

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOCIÁN, Aleš. Katolická a adventistická hermeneutika - srovnání různých přístupů k Písmu.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:28, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz