Bc. Jaroslav Němec

Diplomová práce

Výstavba a nakládání s bytovým fondem z pohledu daně z přidané hodnoty

Development and Treatment with Housing Fund from View of Taxation from Added Value
Anotace:
Náplní této diplomové práce je vyhodnocení výstavby a využívání bytového fon-du v areálu Prokopa Holého v Čáslavi z pohledu daně z přidané hodnoty. Nejprve bu-dou vysvětleny některé obecné pojmy týkající se bytového fondu. Zejména základní pojmy z oblasti bydlení a pojmy řešící problematiku daně z přidané hodnoty a bytového fondu. Ve své hlavní části bude rozebrána výstavba bytového fondu v areálu …více
Abstract:
Filling those diploma work is evaluation build - up and exploitation housing fund in area Prokopa Holého in Čáslav from view of taxation from added value. At first will explained some common notions concerning housing fund. Especially fundamental terms from zone living and notions solving problems taxation from added value and housing fund. In his main parts will out of print build - up housing fund …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Vyhlídalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS