Theses 

Refactoring architektury systému – Milan Pohančeník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Milan Pohančeník

Diplomová práce

Refactoring architektury systému

Refactoring of the system architecture

Anotace: Hlavným účelom diplomovej práce bolo aplikovanie refaktoringu na zlepšenie kódu existujúceho systému. Samotný systém poskytuje dobré riešenie problematiky na ktorú je zameraný, no interná štruktúra sťažovala programátorom ich prácu a prinášala potom nové problémy. Niektoré moduly boli zasiahnuté i výkonovými problémami, ktoré refaktoring odhalil podľa predpokladov. Práca poskytuje teoretický základ o refaktoringu. Základ však nie je rozvíjaný o detaily, ale poskytuje príklady, ktoré vychádzajú z praktickej skúsenosti získanej počas refaktoringu systému. Záverečná časť je venovaná zjednodušenému predstaveniu systému a jeho modulov, architektúry a riešení, ktoré poskytuje. Riešenie problémov architektúry je predstavené na základnom a najobsiahlejšom module. Sú zároveň popísané i možnosti do budúcnosti, ktoré by systém spravili flexibilnejším a ľahšie rozšíriteľným.

Abstract: The main goal of the diploma thesis is the practical application of refactoring to improve the code of existing system. The system itself offers good solution of the problems for which it is dedicated, but the internal structure of the code complicated the work of developers and caused new problems. Some modules were also affected by performance problems, which were identified by refactoring as supposed. The work presents the theoretic base of refactoring. It shows examples based on the practical experience gained from system refactoring and not details about refactoring itself. The end of this work is simply presenting the system, its modules, architecture and solutions which it offers. The solution of architecture problems is presented on the base and most important module. Possibilities of future improvement to the system, which could make the system more flexible and expandable, are also mentioned.

Keywords: IT, ITIL, refaktoring, architektúra systému, webová aplikácia, návrhový vzor, java, softwarový proces, refactoring, system architecture, web application, design pattern, software process

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Štěpán Kuchař
  • Oponent: Petr Giecek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:35, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz