Mgr. Bc. Jana Brůnová

Diplomová práce

Ověřování vybraného očekávaného výstupu z RVP ZV v praxi (komunikační a slohová výchova)

Verification of the selected expected outcome Framework Educational Programme in practice (Communication and Composition)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ověřování vybraného očekávaného výstupu pro Komunikační a slohovou výchovu, a to ČJL-5-1-10: Žák sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. Očekávaný výstup budeme ověřovat na výzkumném vzorku 257 žáků 5. ročníku ze 7 náhodně vybraných ZŠ. V teoretické části se zaměřujeme na zařazení komunikační …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on Verification of the selected expected outcome of communication and composition education, CJL-5-1-10: Pupil draws an outline narrative and on its basis creates a short spoken or written, observing the time sequence. The expected outcome involves 257 pupils of the 5th grade from seven different primary schools. In the theoretical part there are defined communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta