Theses 

Motivace a stimulace pracovníků ve vybraném podniku – Bc. Zarina Melordoyeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zarina Melordoyeva

Bakalářská práce

Motivace a stimulace pracovníků ve vybraném podniku

The staff motivation and stimulation in a company

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem motivace a stimulace pracovníků. Jedná se o téma, které je velice aktuální a kterým by se měla zabývat každá firma, která má zájem na efektivní práci svých zaměstnanců a také na své konkurenceschopnosti jak na trhu práce, tak také na trhu, kde realizuje své produkty. Práce je rozdělena na dvě částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy, které s tématem motivace a stimulace souvisí, jako je motivace, motiv, motivace kolektivu, motivační systém či hodnocení pracovníků. V praktické části je na příkladu z praxe ilustrováno, jak takový systém může být koncipován. Je proveden výzkum mezi zaměstnanci firmy ohledně jejich spokojenosti s dosavadní motivací. Na základě toho je nový motivační systém koncipován.

Abstract: The bachelor thesis deals with motivation and stimulation of workers. This is the topic that is very important and it should be considered by every company that is interested in the efficient work of its employees and its competitiveness in both the labor market and the market with the company's products. The work is divided into two parts: a theoretical one and a practical one. The theoretical part explains the basic concepts related to motivation and stimulation, such as motivation, motive, motivation of a collective, incentive system and employees evaluation. The practical part illustrates how such a system can be designed. It carries out research among company employees about their satisfaction with the current motivation. On this basis a new incentive system is designed.

Klíčová slova: Motivace, motiv, motivační systém, hodnocení, personalistika, Motivation, motive, incentive system, evaluation, human resources

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:38, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz