Ing. Jana Drápelová

Bakalářská práce

Aktuální poznatky o změně klimatu jako podkladový materiál pro informačně - vzdělávací webové stránky

Actual information about climate change as a source for informative-educational web pages
Anotace:
Práce vytváří podkladový materiál pro vzdělávací webové stránky zaměřené na aktuální poznatky o změně klimatu. Obsahuje dvě logické části. První je zaměřena na pochopení příčin a následků změn v klimatickém systému Země. Druhá část je zaměřena na politicko - ekonomické aspekty změny klimatu - informuje o v současné době zavedených opatřeních proti klimatické změně a nastiňuje budoucí možnosti v této …více
Abstract:
The work provides background material for an educational web site focusing on the current knowledge about climate change. It contains two logical parts. The first part focuses on understanding the causes and consequences of changes in the climate system of Earth. The second part describes political - economic aspects of climate change - informs about currently established measures against climate change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta