Theses 

Nízkoprahová centra a jejich činnost – Bc. Radim JANÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radim JANÍK

Diplomová práce

Nízkoprahová centra a jejich činnost

Low-threshold centres and their activties

Anotace: Diplomová práce se zabývá nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež (NZDM), konkrétně těch, které definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a které jsou v daném okamžiku oficiálně registrovány na území města Brna (osm organizací, provozujících jedenáct nízkoprahových zařízení). Práce předkládá popis těchto zařízení podpořený zpracováním dalších souvisejících témat. Kromě samotné činnosti těchto zařízení práce pojednává o související legislativě, věnuje se také mládeži, která tato zařízení navštěvuje, metodám práce s touto mládeží, terénní sociální práci, dobrovolnictví nebo standardy kvality sociálních služeb. V práci je rovněž stručně zpracována historie nízkoprahových zařízení v ČR, jejich současné problémy a také trendy do budoucna (jedním z příkladů je kapitola věnovaná pilotnímu projektu nového nízkoprahového zařízení v Brně). Teoretické zpracování tématu je doplněno o praktickou část, která nabízí pohled na problematiku ze strany pracovníků jednotlivých zařízení. Tito pracovníci byli dotazováni jednak skrze dotazníkové šetření, ale také (někteří z nich) skrze rozhovory. Cílem této práce je představit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež laické veřejnosti, která často o těchto zařízení mnoho neví nebo má mylné či zkreslené informace.

Abstract: This thesis deals with the Low-threshold centre for children and youth, specifically those which are defined by Social services Act No. 108/2006 Coll. and which are at the moment officially registered in Brno City (eight organizations, which operates eleven Low-treshold centers). The thesis presents a description of these centers supported by other related topics. Besides the activities of these centers the thesis deals with the related legislation, also deals with young people who attend these centers, methods of work with this youth, field social work, volunteering or social services quality standards. In this thesis is also briefly elaborated the history of Low-threshold centers in Czech republic, their current problems and also the future trends (one example is the chapter devoted to the pilot project of a new Low-threshold centre in Brno). Theoretical treatment of the theme is complemented by a practical section that offers an insight into the problems from the perspective of employees of each centres. These employees were inquiring through the questionnaire, but also (some of them) through interviews. The aim of this thesis is to present a Low-threshold centers for children and youth the general public, which often does not know very much about these centers or has a false or misleading information.

Klíčová slova: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, děti a mládež, puberta, adolescence, streetwork/er (terénní sociální práce/pracovník), standardy kvality sociálních služeb, sociálně patologické jevy, dobrovolnictví, prevence (především sociální), sociální služby, metody práce, volnočasové aktivity (pedagogika volného času), zážitková pedagogika (pedagogika zážitku), příměstské tábory, sociální vyloučení (sociální exluze), sociálně vyloučené lokality, neorganizovaná mládež, depistáž.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2011
  • Identifikátor: 17953

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17953 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

JANÍK, Radim. Nízkoprahová centra a jejich činnost. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz