Theses 

Využití Buss - Perry Aggression Questionnaire při výběru k Policii ČR – Bc. Veronika KOBZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika KOBZOVÁ

Diplomová práce

Využití Buss - Perry Aggression Questionnaire při výběru k Policii ČR

The Buss - Perry Aggression Questionnaire as a selective method for Czech Police

Anotace: Práce vznikla za účelem rozvoje psychodiagnostické metody The Buss - Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) pro využití při náboru k PČR. Jejím cílem je překlad a převod BPAQ do českého prostředí a zjištění psychometrických vlastností. Zjišťovali jsme rozdíly ve skórování mezi výzkumným souborem běžných osob, policistů a uchazečů k PČR. Výsledky BPAQ jsme srovnávali s přidanými položkami, vystihujícími vybraný osobnostní rys nebo výskyt agresivního chování v minulosti respondenta. Pro výzkum jsme zvolili kvantitativní přístup a korelační studie. Data byla získávána převedeným nestandardizovaným dotazníkem BPAQ a dalších přidaných položek. Výzkumné soubory byly vybrány metodami příležitostného výběru, záměrného výběru přes instituci a metodou sněhové koule. U jednotlivých výzkumných souborů jsme zjistili statisticky významné rozdíly ve skórování v BPAQ. Statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn pro rozdílné skórování mezi pohlavími v rámci jednotlivých skupin. Výsledné skóry dosažené v BPAQ korelovaly se 4 přidanými položkami stejným způsobem jako v jiných studiích. Ve 2 případech byl nalezen vztah opačný. U výsledných skórů dosažených v BPAQ byl nalezen pozitivní vztah s výskytem agrese v minulosti respondenta.

Abstract: This thesis was made to develop The Buss - Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) psychodiagnostic method for use by the Czech Police for recruitment process. Goals of thesis are translation and transfer of BPAQ to Czech environment and exploring psychometric characteristics. The differences of score in researches samples of common persons, policemen and Czech Police applicants were explored. Results of BPAQ were compared with added items, reflecting a personality trait or aggressive behaviour in the respondent's history. For the research, quantitative approach and correlation studies were chosen. Data was gained by transferred, non-standardized BPAQ and other added items. Research samples were chosen by the methods of incidental sample, intentional sample by institution and by the method of snowball. Significant differences in researches samples' BPAQ scoring were found. No significant differences were found in BPAQ scoring between sexes among given research samples. Final scores in the BPAQ correlated with four added items in the same way as in other studies. In two cases, an opposite relation than in other studies was found. Score in the BPAQ correlated positively with aggressive behaviour in the respondent's past.

Klíčová slova: Dotazník agrese Busse a Perryho, Policie ČR, nábor k PČR, agrese

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Šrámková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215152 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KOBZOVÁ, Veronika. Využití Buss - Perry Aggression Questionnaire při výběru k Policii ČR. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz