Bc. Helena Bednářová

Diplomová práce

Význam inhibice ATM, ATR a DNA-PK kinas v odpovědi buněk lidských fibroblastů na ionizující záření

The role of inhibition of ATM, ATR and DNA-PK in human fibroblast response to ionizing radiation
Anotace:
V naší práci jsme studovali vliv inhibitoru ATM kinázy (KU 55933), inhibitoru ATR kinázy (VE-821) a DNA-PK (NU 7441) na lidské fibroblasty BJ a NHLF, vystavené různým dávkám gama záření 60Co. Testovali jsme hypotézu, že inhibitory zvyšují citlivost fibroblastů na ionizující záření.Pozorovali jsme cytotoxický efekt inhibitoru KU 55933 i u neozářených buněk. Z hlediska inhibice reparace radiačního poškození …více
Abstract:
In our work we studied the effects of inhibitor of ATM kinase (KU 55933), inhibitor of ATR kinase (VE-821) and DNA-PK (NU 7441) on human fibroblasts BJ and NHLF, exposed to various doses of gamma radiation of 60Co. We tested the hypothesis that inhibitors enhance the sensitivity of fibroblast to ionizing radiation.We observed cytotoxic effect of the inhibitor KU 55933 at non-irradiated fibroblasts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bednářová, Helena. Význam inhibice ATM, ATR a DNA-PK kinas v odpovědi buněk lidských fibroblastů na ionizující záření. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů