Lukáš Trnavský

Bakalářská práce

Dopravní spojení Praha – Krakov a jeho význam pro cestovní ruch

Transport Connection Prague – Krakow and its Importance for Tourism
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza dopravního spojení na lince Praha - Krakov a jeho význam pro cestoví ruch. Je zde provedena analýza dopravního spojení, které se zabývá železniční, autobusovou a kombinovanou dopravou a jejich kapacitami. Tato práce se také zabývá i segmentaci cestujících a jejich rozdělení na jednotlivé segmenty dle preferencí. Pomocí dotazníků spokojenosti od společnosti LEO …více
Abstract:
The objective of this bachelor work is to analyze the transport connection Prague - Cracow and its importance for tourism. The analysis consisted of several transport connections, such as railway, bus or combination and their capacities. This work deals with segmentation of passengers and their separation to segments according preferences. With the aid of questionnaires satisfaction from LEO Express …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Eliška Skřídlovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava