Theses 

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ – Mgr. et Mgr. Pavlína Grác Livňanská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Pavlína Grác Livňanská

Advanced ('rigorózní') thesis

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ

The prevention of risk behavior on the primary school

Abstract: Rigorózní práce je vedena snahou o komplexní uchopení problematiky prevence rizikového chování na prvním stupni základní školy. Výsledky analýzy ukazují možnosti školy stát se resilientním prostorem. Naším záměrem bylo také možné využití výsledků výzkumu. Ty mohou posloužit institucím vzdělávajícím učitele v oblasti prevence rizikového chování, stejně tak jako samotným učitelům a metodikům prevence, kteří jsou v prevenci rizikového chování na školách hlavními aktéry. Rizikové chování negativně ovlivňuje kvalitu života jedince ve všech jeho složkách. Protože škola je prostorem, kde se toto chování manifestuje, stává se také prostorem, který má schopnost vzniku tohoto chování předcházet, popř. eliminovat jeho důsledky. Mluvíme o škole jako resilienčním prostoru. K jeho vytvoření je třeba pracovat s faktory, jako je způsob výuky, organizace školy, její klima a vztahy mezi všemi aktéry ve školním prostředí a další. To, jakým způsobem škola může působit resilientě, popisujeme v teoretické části práce. Dále se zabýváme legislativním vymezením prevence rizikového chování v České republice a možnostmi z něj plynoucími. Výzkumná část je postavena na kvantitativním výzkumu, který je pro podání uceleného obrazu doplněn výstupy z výzkumu kvalitativního. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo realizováno online formou, přičemž jsme oddělili dotazník pro metodiky prevence a učitele na prvním stupni základní školy. Identifikovali jsme, které faktory prevence rizikového chování jsou učiteli a metodiky prevence považovány za zásadní, a zaměřili jsme se na školu jako na prostor resilience. Názory a postoje učitelů nám podávají obraz českých škol s jejich možnostmi a bariérami v oblasti prevence rizikového chování. Výsledky výzkumného projektu byly zpracovány do podoby grafů a tabulek a byla navržena doporučení pro speciálněpedagogickou praxi i pro navazující zkoumání.

Abstract: Presented thesis describes the complex issue of prevention of risk behavior of children at primary school. We focus on applicability of research results to provide help not only for teachers and prevention methodologist but also for education institutions for teachers in the field. The results demonstrate the possibility of school as a resilient area. Risk behavior negatively impacts the quality of life of child on various levels. Such behavior is manifested at the school. It is possible to prevent the behavior or eliminate results in the same place. In order to make schools a resilient space, it is required to work with school’s organisation, climate and relations between actors in school environment. Possible methods to obtain resilient space are described in the theoretical part of this thesis. We also focus on current legislative determination to prevent risk behavior in the Czech Republic and its impact. The research part of the thesis is based on a quantitative research which is enhanced by the results of qualitative research. Online questionnaires were prepared for prevention methodologist and primary schools teachers. We have focused on school as a resilient space and we have identified which factors of risk behavior prevention are considered important by respondents. Their opinions and attitudes reflects the image of the Czech schools with their possibilities and barriers in this area. The results of research project are presented in the form of tables and charts, accompanied with suggestions for a field of special education and for the subsequent research.

Keywords: rizikové chování, prevence, základní škola

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 4. 2016
  • Reader: doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:16, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz