Theses 

Analýza opatření aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kutná Hora se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu práce – Mgr. Klára Vyhlídalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Klára Vyhlídalová

Diplomová práce

Analýza opatření aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kutná Hora se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu práce

Analysis of the active labor market policy measure in the district Kutná Hora focused on disadvantaged groups in the labor market

Anotace: Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv rekvalifikací na umístění jednotlivých (zejména znevýhodněných) skupin uchazečů na trh práce v okrese Kutná Hora (resp. na jejich odchod z evidence) v období ekonomického růstu, tedy v roce 2007, a v první fázi ekonomické krize, tedy v letech 2009 a 2010. V teoretické části se věnujeme problémům trhu práce a ekonomické krizi, rozvoji lidských zdrojů, resp. lidskému kapitálu a zaměstnatelnosti, segmantaci trhu práce, marginalizaci na trhu práce a sociální exkluzi, aktivní politice zaměstnanosti, faktorům, které ovlivňují, případně snižují účinnost jejích opatření a v neposlední řadě rovněž samotným rekvalifikacím. V rámci empirické části hledáme odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jaký vliv měly rekvalifikační kurzy na umístění jednotlivých (zejména znevýhodněných) skupin nezaměstnaných na trh práce v okrese Kutná Hora v období růstu a v první fázi ekonomické krize?“, a na další čtyři dílčí výzkumné otázky. Jedná se o evaluační výzkum (resp. sumativní evaluaci), kdy je využívána současně kvantitativní a kvalitativní výzkumná strategie, dále doplněné komparativní analýzou. Po zhodnocení situace na lokálním trhu práce a struktury uchazečů o zaměstnání ve vybraných letech, je analyzován rozsah a cílenost rekvalifikací a jejich hrubé efekty na zaměstnanost absolventů. Na základě porovnání těchto zjištění je pak snahou zjistit, zda se nějakým způsobem odlišují, resp. jak se vyvinula účinnost tohoto opatření APZ.

Abstract: The aim of the thesis is to evaluate the effect of retraining on the location of the individual (especially disadvantaged) groups of job seekers in the labor market in the district Kutná Hora (on their departure from the records) in a period of economic growth, the year 2007, and in the first phase of the economic crisis, in 2009 and 2010. The theoretical part is devoted to the problems of the labor market and economic crisis, human resources development, respectively human capital and employability, segmentation of the labor market, marginalization and social exclusion, active employment policy, factors that affect or reduce the effectiveness of its measures and retraining of course. In the empirical part we are looking for the answer to the main research question which is: "What was the influence of retraining on the location of the individual (especially disadvantaged) groups of the unemployed into the labor market in the district Kutná Hora in the growth period and in the first phase of the crisis?" and the other four partial research questions. It is an evaluation research (summative evaluation) which is used simultaneously quantitative and qualitative research strategy, supplemented by comparative analysis. After assessing the situation on the local labor market and structure of job seekers in selected years, the extent and targeting of retraining and gross effects on employment of graduates are analyzed. Based on the comparison of these findings is the effort to figure out if somehow different, respectively how to develop the effectiveness of the AEP.

Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti, ekonomická krize, lidský kapitál, marginalizace, nezaměstnanost, rekvalifikace, segmentace, sociální exkluze, trh práce, zaměstnatelnost, znevýhodněné skupiny, active labor market policy, economic crisis, human capital, marginalization, unemployment, retraining, segmentation, social exclusion, labor market, employability, disadvantaged groups

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz