Vojtěch Vančura

Diplomová práce

Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve vybrané průmyslové firmě

Economic and Ecological Aspects of Waste Management in a Specific Industrial Company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství. Především se zaměřuje na čtvrtletní výkaz množství obalů, které společnost uvádí do oběhu. Cílem práce je analýza procesu vykazování odpadu z obalů, nalezení slabých míst a návrhy opatření, která pomohou zlepšit celý tento proces, zjednoduší práci a sníží náklady na poplatcích za odpady z obalů. Práce je rozdělena do čtyř základních …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of waste management. Above all, it is focused on the quarterly statement of the quantity of packaging, which the company puts into circulation. The aim of the work is to analyze the process of reporting from packaging waste, find weaknesses and propose measures, which will help to improve all of this process, simplify work and reduce the cost of packaging waste. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Oldřich Vlach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin