Bc. Vojtěch Ševčík

Bakalářská práce

Léčebně – rehabilitační plán a postup u pacientů po úraze páteře a míchy s klinickým obrazem spastické paraparézy / plegie

Medical rehabilitation plan and process in patients with injury of spine and spinal cord and clinical presentation of spastic paraparesis / plegia
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na traumatické poranění páteře a míchy se zamerením na torakolumbální oblast. V obecné části je popsána anatomie, fyziologie páteře a míchy spolu s patofyziologií, která je způsobena míšní lézí. Speciální část se pak zabývá možnostmi ucelené rehabilitace spinálního pacienta s důrazem kladeným na léčebnou rehabilitaci. Součástí práce je též kazuistika pacientky po traumatickém …více
Abstract:
The bachelor’s thesis is focused on traumatic injury of spine and spinal chord, focusing on the thoracolumbar region. The general part deals with description of anatomy and physiology of spine and spinal chord together with pathophysiology caused by spinal chord lesions. A special part deals with a possibilities of comprehensive rehabilitation with emphasis on medical rehabilitation. This bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Slámová
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta