Tomáš Černý

Diplomová práce

Hodnocení bonity statutárního města Ostravy

Assessing of Creditworthiness of the Statutory City of Ostrava
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bonity subjektů územní samosprávy. V první části práce jsou charakterizovány metody hodnotící bonitu obcí, mezi které řadíme metodu finanční, metodu bilančně majetkovou, metodu US RESEARCH a ratingový nástroj FASCOR, který je používán pro stanovení ratingu municipalit v České spořitelně. Druhá část práce je věnována aplikaci těchto metod s cílem stanovit …více
Abstract:
This thesis deals with problems of assessing creditworthiness of municipalities. The first part describes methods for assessing creditworthiness of municipalities such as financial method, assets balance method, US RESEARCH method and rating tool FASCOR that is used in Česká spořitelna for determining municipalities rating. Second part is dedicated to application of these methods in order to assessing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Iveta Vozňáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava