Zuzana SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Home care - odborná zdravotní péče v domácím prostředí klienta

Home care - professional health care in domestic setting of client
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Home care - odborná zdravotní péče v domácím pro-středí klienta. Práce se zabývá historií domácí péče na našem území. Vymezuje problematiku domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby a seznamuje s fungováním agentur domácí péče na území České republiky. Praktická část zjišťuje, zda je laická veřejnost informována o této službě a navrhuje opatření, které by přispělo …více
Abstract:
Topic of the bachelor thesis is Home care {--} professional health care at client{\crq}s home background. The thesis deals with history of home care in this area. It enclouses the problems of home nursing care, day care and it familiarizes with function of the home care agencies in the Czech republic. The practical part is finding if the laic public is informed about this service and it proposes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2010
Identifikátor: 15065

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Zuzana. Home care - odborná zdravotní péče v domácím prostředí klienta. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe