Bc. Jana Kučerová

Bakalářská práce

Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v českém pracovním právu

The principle of equal treatment and prohibition of discrimination in the Czech Labour Law
Anotace:
Moje bakalářská práce je zaměřena na diskriminaci především v pracovním právu. Je rozdělena do několika částí, z níž první část práce se zabývá obecnou diskriminací a diskriminací v praktickém životě. Další část mé práce je zaměřena na antidiskriminační zákon a s ním související směrnice Evropského společenství. V poslední části této práce je rozebráno rovné zacházení mezi muži a ženami, které úzce …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on discrimination first of all in labor law. It is divided in some parts. First part is engaged in common discrimination and discrimination in practical life. Next part of my bachelor thesis is aimed at antidiscrimination law and related directives of European Community. In the last part of this bachelor thesis is analyzed men and women equal treatment, which is closely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení