Anežka Stonová

Bakalářská práce

Aplikace vybraných přístupů při oceňování věcí nemovitých

Application of Selected Valuation Approaches for Real Estate Valuation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je aplikace vybraných přístupů při oceňování nemovitých věcí. Cílem práce je provést ocenění vybraného souboru nemovitých věcí pomocí metody administrativního a metody tržního ocenění. Administrativní ocenění je provedeno dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky. U tržního ocenění nemovitých věcí je použita metoda porovnávací a výnosová. V závěru …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the application of selected valuation approaches for real estate valuation. The aim of the thesis is to evaluate the selected set of real estate using the method of administrative and market valuation methods. Administrative valuation is done using Act No. 151/1997 and its Implementing Decree. The comparative method and income method are used for market valuation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: David Slavata
  • Oponent: Hana Janáčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa