Theses 

Posouzení kvality vody v řece Ostravici po zaústění odpadovodu z Biocelu Paskov a.s. do řeky Odry – Danka Bandolová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Danka Bandolová

Diplomová práce

Posouzení kvality vody v řece Ostravici po zaústění odpadovodu z Biocelu Paskov a.s. do řeky Odry

The Assessment of Water Quality in the River Ostravice after Mouthing the Waste Pipe of Biocel Paskov Inc. into the Odra River

Anotace: V diplomové práci je hodnocena kvalita vody v řece Ostravici podle obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů po odvedení odpadní vody z Biocelu Paskov a. s. novým odpadovodem. Nově vybudovaným odpadovodem je odpadní voda z Biocelu Paskov a. s. vedena do říčního toku Odra. Důvody výstavby odpadovodu jsou popsány v teoretické části diplomové práce. Podle předběžných výsledků z mé bakalářské práce jsem předpokládala, že se jakostní třída vody v řece Ostravici zlepší v ukazatelích organického znečištění BSK5, CHSK a TOC. Odpadní voda z ČOV Biocel Paskov a. s., která je vypouštěna do recipientu, je zatížena i velkým množstvím síranů. Předpokládala jsem zlepšení jakostní třídy i u tohoto ukazatele. V praktické části diplomové práce je hodnoceno celkem šestnáct obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti povrchové vody a jeden ukazatel ze skupiny mikrobiologických a biologických ukazatelů, jmenovitě ukazatel saprobní index makrozoobentosu.

Abstract: The thesis is evaluated water quality in the river Ostravice under the general physical and chemical indicators after draining waste water from Biocel Paskov Inc. new waste water pipe. Newly built waste water pipe the waste water from Biocel Paskov Inc. guided into the Odra river flow. Reasons construction waste water pipe are described in the theoretical part. According to preliminary results of my thesis I assume that the grade of water in the river Ostravice improve the indicators of organic pollution BOD5, COD and TOC. The waste water from the sewage treatment plant Biocel Paskov Inc., which is discharged into the recipient, is also burdened with enormous amounts of sulfates. I suppose improve quality and class in this indicator. In the practical part is evaluated sixteen general, physical and chemical indicators of the quality of surface water and one indicator from microbiological and biological indicators, namely, indicator saprobic index macroinvertebrates.

Klíčová slova: Odpadní voda, jakost vodního toku, chemické látky ve vodě, Biocel Paskov a. s., revitalizace řeky Ostravice.

Keywords: Waste water, water quality in the river, chemicals in water, Biocel Paskov Inc., the revitalization of the river Ostravice.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz