Pavel Juráň

Bakalářská práce

Centrum Kasárna - Opava

Center Kasárna - Opava
Anotace:
JURÁŇ, P. Centrum Kasárna – Opava: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2017, 49s., Vedoucí práce: Ing. arch. Krčmář I. Bakalářská práce „Centrum Kasárna – Opava“ navazuje na urbanistickou studii v rámci předmětu Ateliérový tvorba III. a zároveň na studii stavby samotné v předmětu Ateliérová tvorba IV. Cílem práce bylo vytvořit nové …více
Abstract:
JURÁŇ, P. Center Kasárna – Opava: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2017, 49p., Thesis head: Ing. arch. Krčmář, I. The bachelor thesis called „Center Kasárna – Opava“ is a continuation of urbanistic study from subject Studio work III. And also od study of the building itself in subject Studio work IV. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Igor Krčmář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava