Bc. Monika Červinková

Diplomová práce

Slovní zásoba dětí předškolního věku

Vocabulary in preschool children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá slovní zásobou dětí předškolního věku. Hlavním cílem práce byla analýza slovní zásoby u dětí s vývojovou dysfázií a dětí intaktních. Dílčími cíli byla analýza pasivní a aktivní slovní zásoby u obou skupin dětí a určení obtížných pojmů v obou testech. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá vývojem dítěte, vývojem jeho řeči a školní …více
Abstract:
The thesis deals with the vocabulary of preschool children. The main objective was to analyze the vocabulary of children with developmental dysphasia and children intact. Partial objectives included the analysis of passive and active vocabulary in both groups of children and the determination of difficult concepts in both tests. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta