Bc. et Bc. Aneta Marková

Diplomová práce

Proměny náměstí Svobody v Brně ve 20. století. Architektura, veřejný prostor a umělecký kontext hlavního brněnského náměstí

The Changes of the square náměstí Svobody in Brno in the 20th Century. Architecture, Public Space and Artistic Context of the Main Brno Sqaure
Anotace:
Tématem práce je náměstí Svobody v Brně a jeho proměny v průběhu 20. století. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na architekturu náměstí v rámci několika dějinných etap vývoje města, na národnostní strukturu obyvatel a jejich vzájemné vztahy, dále na náměstí jako veřejný prostor a s ním spojené aktivity a události. V neposlední řadě je zde představena reflexe místa v literatuře a výtvarném umění. Cílem …více
Abstract:
The theme of this master's thesis is the Square of Liberty in Brno and its changes during the 20th century. Individual chapters focus on the architecture of the square within several historical stages of the city's development, on the national structure of the population and their mutual relations, as well as on the square as a public space and related activities and events. Last but not least, a reflection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta