Kamila Dobešová

Disertační práce

Problematika využití vedlejších energetických produktů v oblasti rekultivací a stavebnictví s dopadem na životní prostředí v blízkosti sídelních útvarů.

Issues related to utilisation of energy by-products for the purposes of land reclamation and building industry and its effects on environment in the proximity of community units.
Anotace:
Disertační práce zkoumá problematiku a možnosti využití vedlejších energetických produktů k provedení rekultivací vytěžených prostor, jejich dopad na životní prostředí zejména ovlivnění podzemní a povrchové vody, ovzduší a hlučnosti v blízkosti sídelních útvarů. Zabývá se jak kvalitou a certifikací vedlejších energetických produktů, tak možnostmi jejich využití. Posuzuje jejich geotechnickou stabilitu …více
Abstract:
The dissertation examines the problems and possibilities of utilization of secondary energy products for reclamation of extracted space, their impact on the environment, especially influence of underground and surface water, air and noise in the vicinity of residential units. It deals with the quality and certification of secondary energy products and the way they are used. Assesses their geotechnical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2019
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Václav Kryl, Viliam Bauer, Jan Drenda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava