Vendula Zajícová

Diplomová práce

Studium hluku větrných elektráren

Study of Noise in the Operation of Wind Turbines
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou působení a měření hluku větrných elektráren. Z tohoto důvodu jsem si vybrala konkrétní měření ve větrném parku s cílem zkontrolovat, zda při plánovaném spuštění větrného parku do úplného standardního provozu v lokalitě Červený kopec nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. Měření probíhalo při dostatečném větrném rozsahu a příznivých meteorologických …více
Abstract:
Diploma work named "Study of the wind power plants noise" deals with the problem of effect and measurement of the wind power plants noise. For this reason, I chose specific measurements in a wind park in order to verify whether the planned launch of the wind park to the complete standard operation in the area of Červený kopec does not exceed the established health limits. The measurements were taken …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Radek Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství