Vendula Zajícová

Master's thesis

Studium hluku větrných elektráren

Study of Noise in the Operation of Wind Turbines
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou působení a měření hluku větrných elektráren. Z tohoto důvodu jsem si vybrala konkrétní měření ve větrném parku s cílem zkontrolovat, zda při plánovaném spuštění větrného parku do úplného standardního provozu v lokalitě Červený kopec nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. Měření probíhalo při dostatečném větrném rozsahu a příznivých meteorologických …more
Abstract:
Diploma work named "Study of the wind power plants noise" deals with the problem of effect and measurement of the wind power plants noise. For this reason, I chose specific measurements in a wind park in order to verify whether the planned launch of the wind park to the complete standard operation in the area of Červený kopec does not exceed the established health limits. The measurements were taken …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Tomáš Bouchal
  • Reader: Radek Ševčík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství