Bc. Ondřej Švihálek

Bachelor's thesis

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Lukov 1

Subsidence and thermal history of the Lukov 1 borehole
Abstract:
Hlavním cílem práce bylo vytvořit model subsidenční a termální historie vrtu Lukov-1. Vrt Lukov-1 leží v geomorfologickém celku Hostýnsko - vsetínské hornatiny (Demek et al. 1987) v prostoru flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Vrt zachytil krystalinický podklad, sedimenty moravsko-slezského paleozoika, karpatské předhlubně a magurské skupiny příkrovů Západních Karpat. V programu Petromod 1D …more
Abstract:
The main aim of this study was to a create model of subsidence and thermal history of the Lukov 1 borehole. The borehole Lukov 1 is located in the geomorphological unit of Hostýn - Vsetín Highland (Demek et al. 1987) in the area of Outer Western Carpathian. The borehole reached deposits of crystalline basement, moravo – silesian Paleozoic floor, Carpathian foredeep and Magura group of nappes. Two alternative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta