Radim Voborník

Master's thesis

Posouzení stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-Koblov a návrh sanace

Assessment of Stability of the Left-sided Bank of the river Odra in the Stretch Landek-Koblov and Project of Rehabilitation
Anotácia:
Práce se zabývá posouzením stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-Koblov. Dále zahrnuje popis zájmového území spolu s výsledky terénních měření a laboratorních zkoušek. Posouzení současného stavu sesuvu je řešeno metodou konečných prvků v softwaru Plaxis 2D. Na modely současného stavu navazují návrhy sanačních opatření. Výsledky jsou představeny ve formě grafických výstupů a stupně …viac
Abstract:
This thesis deals with the assessment of the stability of left-sides bank of the river Odra in the stretch Landek-Koblov. In the thesis it is also includes a description of the area, along with the results of field measurements and laboratory tests. The assessment of the slope stability is solved by finite element method in used software Plaxis 2D. On the mathematical model of the current state continued …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedúci: Martin Stolárik
  • Oponent: Jaroslav Ryšávka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava