Theses 

"Albanskij jazyk" a "Padonki" jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s analogickými jevy v české internetové kultuře – Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Filologicko-areálová studia

Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Disertační práce

"Albanskij jazyk" a "Padonki" jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s analogickými jevy v české internetové kultuře

"Albanskij Language" and "Padonki" as a Social and Cultural Phenomenon in Russian Language in Comparison with Analogous Phenomenon in the Czech Internet Culture

Anotace: Práce je zaměřena zejména na problematiku proměny jazyka a komunikace na přelomu 20. a 21. století. V práci je stručně popsaná historie Internetu a zároveň jsou v ní popsány četné komunikační nástroje. V práci je věnován prostor analýze internetové komunikace, zejména s ohledem na využití emotikonů a akronym. Dále jsou představeny subkultury, které se specifickým způsobem v internetovém prostředí projevují. V práci je zmíněna albánská ruština jako specifický projev zastupující jednu z ruských internetových subkultur, konkrétně subkulturu Padonků a zároveň jsou popsány subkultury, které se objevují v českém internetovém prostoru a které lze se subkulturou Padonků srovnat.

Abstract: The doctoral thesis focuses primarily on issues of language and communication transformation at the turn of the 20th and 21st centuries. The thesis briefly describes the history of the Internet and also describes the numerous communication tools. The thesis is devoted to evaluating Internet communication, particularly with regard to the use of emoticons and acronyms. The thesis also presents a subcultures that are specifically manifested in the online environment. In the thesis is mentioned Albanian Russian as a specific manifestation representing one of the Russian Internet subculture, specifically subculture Padonk´s and also describes the subculture that appear in Czech Internet space and that can be compared with a Padonk´s subculture.

Klíčová slova: Internet, internetová komunikaci, emotikony, akronyma, subkultury, albánská ruština, Internet Communication, Emoticons, Acronyms, Subcultures, Albanian Russian

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: doc. Halyna Myronova, CSc., PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:21, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz