Tomáš Čaňo

Bakalářská práce

Simulace a měření na obvodu pro sběr a uchování energie

Simulation and Measurement at Module for Energy Harvesting and Storing
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody získávání elektrické energie z okolního prostředí „Energy harvesting“. V práci jsou popsány jednotlivé možnosti sběru energie, a také možnosti jejího ukládání do paměťových prvků. Pro sběr a uchování energie slouží vývojový kit s integrovaným obvodem BQ25504. K integrovanému obvodu je jako zdroj energie připojen solární článek, a pro její uchování jsou použity …více
Abstract:
This thesis is focused on methods of obtaining electrical energy from the environment, "Energy harvesting". The paper describes the various possibilities energy harvesting, and also the possibility of storing in the memory elements. For collecting and storing energy used development kit with integrated circuit BQ25504. For integrated circuit is connected solar cell as a power source and for energy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Prauzek
  • Oponent: Martin Latocha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma