Tomáš Jaroš

Diplomová práce

Výtvarná koncepce filmu "The Steel Spring" na motivy románu Per Wahloo "Stalsprangert", vize Sary Bergmark Elfgren na motivy románui Per Wahloo "Stalsprangert, vize postapokalyptického světa ve světové kinematografii.

The artistic approach to the film"The Steel Spring" based on Per Wahloo novel "Stalsprangert". The vision of post apocalyptic world in examples from world cinematography.

Anotace:
Cílem této diplomové práce je zobrazit postapokalyptický svět v konkrétním filmovém návrhu snímku The Steel Spring na motivy románu Per Wahloo "Stalsprangert". Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a vlastního návrhu. Teoretická část se zabývá definicí žánru science fiction a zobrazením postapokalyptického světa v kinematografii. Rozmanitost rozdílných tvůrčích přístupů ke zpracování tohoto …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to display the world after apocalypse in a particular movie The Steel Spring based on the novel "Stalsprangert" by Per Wahloo. This thesis consists of two parts, theoretical and own proposal. The theoretical part deals with the definiton of science fiction genre and display of the world after apocalypse in a cinematography. I decided to analyze a few selected movies …více
 

Klíčová slova

postapokalyptický svět

Klíčová slova

Steel Spring

Klíčová slova

viry

Klíčová slova

science-fiction

Klíčová slova

výtvarné návrhy

Klíčová slova

filmová tvorba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Ondřej NEKVASIL
  • Oponent: Jindřich KOČÍ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna