Vít Prášek

Diplomová práce

Zhodnocení úrovně angažovanosti zaměstnanců ve vybrané společnosti

Evaluation of Employee Engagement Level in a Selected Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit současnou úroveň angažovanosti zaměstnanců vybrané společnosti, rozpoznat faktory působící na angažovanost a ze získaných informací předložit návrhy a doporučení vedení vybrané společnosti. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů motivace, pracovní spokojenost, oddanost a angažovanost. Jsou taktéž definovány faktory angažovanosti prostřednictvím nejvýznamnějších …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to evaluate current level of employee engagement in a selected company, to identify factors affecting employee engagement and to provide suggestions and recommendations to the management of the selected company. The theoretical part is focused on clarification of terms motivation, job satisfaction, commitment and engagement. There are also defined engagement factors through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Petra Horváthová
  • Oponent: Veronika Horvath

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava