Vít Prášek

Master's thesis

Zhodnocení úrovně angažovanosti zaměstnanců ve vybrané společnosti

Evaluation of Employee Engagement Level in a Selected Company
Abstract:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit současnou úroveň angažovanosti zaměstnanců vybrané společnosti, rozpoznat faktory působící na angažovanost a ze získaných informací předložit návrhy a doporučení vedení vybrané společnosti. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů motivace, pracovní spokojenost, oddanost a angažovanost. Jsou taktéž definovány faktory angažovanosti prostřednictvím nejvýznamnějších …more
Abstract:
The aim of diploma thesis is to evaluate current level of employee engagement in a selected company, to identify factors affecting employee engagement and to provide suggestions and recommendations to the management of the selected company. The theoretical part is focused on clarification of terms motivation, job satisfaction, commitment and engagement. There are also defined engagement factors through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2021
  • Supervisor: Petra Horváthová
  • Reader: Veronika Horvath

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava