Jitka Kotrlová

Bakalářská práce

Možnosti prezentace začínajících produce ntů na filmových trzích

The Presentation Options of the Commencing Producers on the Festival Markets

Anotace:
Práce postihuje šíři možností, kterou může začínající producent využít při vývoji celovečerního hraného filmu. Čtyři základní aktivity producenta na festivalovém/filmovém trhu jsou doplněny do kontextu proměny podoby festivalové krajiny v evropském regionu.
Abstract:
The thesis introduces the scope of possibilities a commencing producer can engage while developing a feature film. The four ground producer activities on the festival or film market are put into context of the changing nature of the festival world in Europe's region.
 

Klíčová slova

filmový trh

Klíčová slova

filmová produkce

Klíčová slova

filmové festivaly

Klíčová slova

práce producenta

Klíčová slova

filmový průmysl

Klíčová slova

producenti
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Marta LAMPEROVÁ
  • Oponent: Roman Kašparovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna