Theses 

Analýza marketingové komunikace firem cestovního ruchu ve vybrané destinaci ruchu – Bc. Alexandr Fomenko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alexandr Fomenko

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace firem cestovního ruchu ve vybrané destinaci ruchu

Analysis of marketing communication of the companies in the tourism in the selecled destination

Anotace: FOMENKO, Alexander. Analýza marketingové komunikace firem cestovního ruchu ve vybrané destinaci ruchu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 64 stránky. Hyperkonkurence nutí firmy po celém světě aktivně implementovat do svých podniků prvky integrované marketingové komunikace. S postupem času vzniká celá řada nových nástrojů a technik marketingové komunikace, které mohou být pro společnost velmi účinné. Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu současné marketingové komunikace vybraných cestovních kanceláří a následně vytvořit vhodná doporučení pro posílení jejich pozic na trhu. Pro zpracování práce byly zvoleny dvě společnosti, působící v oblasti cestovního ruchu na území Ruska, konkrétně ve městě Nižnij Novgorod a Ťumeň. Práce je klasicky rozdělena do tří hlavních částí. První část zkoumá podstatu a povahu marketingové komunikace, popisuje komplex jejích prvků, tvar a obsah i zabývá se specifiky marketingového mixu a marketingových komunikací v oblasti služeb. V této kapitole jsou představeny základní informace o situaci na trhu turistických služeb. Analytická část je zaměřena na analýzu konkrétních společnosti, fungující v oblasti cestovního ruchu v Rusku. V rámci praktické části byly provedeny rozhovory se zástupci podniků, analýza současné marketingové komunikace firem, určení jejích silných a slabých stránek. Návrhová část obsahuje doporučení pro vybrané společnosti s cílem posílit jejich pozice na trhu a konkurenceschopnost. Mezi hlavní metody práce patří literární rešerše, řízené rozhovory s top manažery zkoumaných podniků, analýza interních dokumentů firem, analýza sekundárních dat, indukce a dedukce.

Abstract: FOMENKO, Alexander. Analysis of marketing communication of the companies in the tourism in the selecled destination. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd.. Prague: 2019. 64 pages. Hyper competition forces companies across the globe to implement actively integrated marketing communications into their businesses. Over time, a whole range of new marketing communication tools and techniques which can be very effective for society. The main aim of this bachelor thesis is to analyze current marketing communication of selected travel agencies and subsequently to create suitable recommendations for strengthening their position on the market. Two companies operating in the area of tourism in the territory of Russia, in Nizhny Novgorod and Tyumen, were selected for the work. The work is classically divided into three main parts. The first part examines the nature and nature of marketing communication, describes the complex of its elements, its shape and content, as well as the specifics of marketing mix and marketing communications in the field of services. This chapter presents basic information about the situation on the tourist services market. The analytical part is focused on the analysis of concrete companies operating in the field of tourism in Russia. In the practical part, interviews were conducted with representatives of companies, analysis of current marketing communication of companies, determination of its strengths and weaknesses. The design part contains recommendations for selected companies to strengthen their market position and competitiveness. The main methods of work include literary research, controlled interviews with top executives of the surveyed companies, analysis of internal company documents, secondary data analysis, induction and deduction.

Klíčová slova: Cestovní kancelář, distribuce, marketingové komunikace, marketingový mix, PR.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz