Pavlína Foltynová

Bakalářská práce

Využití finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v euroregionu Těšínské Slezsko.

Utilisation of the European Union Structural Funds in the Tesin-Silesia Euroregion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strukturální politikou Evropské unie a využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU do Euroregionu Těšínské Slezsko. Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s fungováním politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Naopak v praktické části je detailně popsána realizace společného česko-polského projektu, který probíhal v již zmíněném Euroregionu. Žurnalistická …více
Abstract:
Bachelor paper dwells on structural policy of the European Union and usage of finance from the European Union structural funds in the Tesin-Silesia Euroregion. Main goal of theoretical part is to introduce function of economic and social cohesion as one of the European Union policy. Practical part describes realization of united Czech – Poland project, which was done in already mentioned Euroregion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Renata Burdiláková
  • Oponent: Markéta Vyvlecká

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava