Vladislava Kinďurová

Bakalářská práce

Redukce kyanidu ve vodách plynočistírenského okruhu vysoké pece

Reduction of cyanide in water gas cleaner's circuit of blast furnace
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit použití oxidačního činidla k redukci kyanidů v odpadních vodách plynočistírenského okruhu po dobu sfoukávání vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava a.s. V úvodu je popsán stručný vývoj hutnictví v našem kraji až po současnost, následuje popis vysoké pece včetně výroby surového železa. V další části je popsána charakteristika vodního hospodářství u vysokopecních …více
Abstract:
The aim of this bachelors work is to evaluate the use of an oxidizing reagents for furnace in the ArcelorMittal Ostrava a.s. factory. In the introduction there is a brief description of development of metallurgy in our region to the present time, description of a blast furnace including pig iron production follows. In the next part there is a characteristic of the water system in blast furnace processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: Marek Velička
  • Oponent: Josef J. Dvořáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí