David Král

Bakalářská práce

Návrh okružní křižovatky silnic II/486 a III/4861 - Hukvaldy

Proposal of the Roundabout of Road II/486 and III/4861 in Hukvaldy
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je návrh okružní křižovatky silnic II/486 a III/4861 v obci Hukvaldy. Hlavním důvodem úprav stávající stykové křižovatky je bodová závada v bezpečnosti silničního provozu, kterou tato křižovatka svým nepřehledným umístěním a stavebním uspořádáním tvoří. Práce bude obsahovat popis stávajícího stavu, dopravně inženýrský průzkum a závěrečný návrh okružní křižovatky. Při …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to design the roundabout of roads II/486 and lll/4861 in Hukvaldy village. The main reason for changes in an existing contact junction is a point defect in a traffic safety that this junction creates due to its untransparent location and structural layout. The thesis will include a description of the current situation, traffic engineering survey and the final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Miloslav Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava