Petra Hrobařová

Bakalářská práce

Hodnocení ekonomické situace podniku v oblasti odpadového hospodářství

Evaluation of the Economic Situation of the Company in the Waste Management
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace společnosti SUEZ CZ a.s. pomocí finanční analýzy a jejích vybraných ukazatelů. První část je zaměřena na teoretická východiska hodnocení výkonnosti podniku. Jsou zde popisovány základní pojmy a detailně rozebrány metody potřebné pro praktickou část práce. Další část se zabývá charakteristikou společnosti SUEZ CZ a.s. Třetí část je zaměřena …více
Abstract:
The goal of this Bachelor thesis is Evaluation of the Economic Situation of the Company SUEZ CZ a.s. by financial analysis and its selected indicators. The first part is focused on the theoretical basis of company performance evaluation. There are described basic terms and methods, whitch are needed for practical part of bachelor thesis. Next part deals with basic characteristic of the company SUEZ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Zuzana Čvančarová
  • Oponent: Ivo Šimeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava