Simona Dömeová

Diplomová práce

Sciometrie bezpečnostně orientovaných oborů v podmínkách ČR

Sciometrics of Safety-Oriented Disciplines in Conditions of the Czech Republic
Anotace:
Práce se zaměřuje na možnosti hodnocení metainformací z odborných článků pro účely hodnocení aktuálních tematických trendů v bezpečnostně orientovaných oborech. Potřebné informace jsou využity pro návrh postupu sciometrické analýzy, včetně návrhu základních datových struktur nutných pro její provedení. Práce obsahuje také přehled časopisů publikujících články v oblasti bezpečnosti a zhodnocení možnosti …více
Abstract:
This thesis focuses on the possibilities of evaluating technical articles metadata for the purposes of evaluating the current thematic trends in safety-oriented disciplines. The necessary information is used to design the process of a sciometric analysis, including the design of basic data structures required for its implementation. The paper also contains an overview of journals that publish articles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Pavel Šenovský
  • Oponent: David Řehák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování