Theses 

Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí – Bc. Nina Hulatová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nina Hulatová

Diplomová práce

Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí

Interspecies transfer of plasmids between strains of the genus Staphylococcus mediated by transduction

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na studium transdukce genů kódujících rezistenci k antimikrobiálním látkám a těžkým kovům mezi druhy rodu Staphylococcus. Geny pro rezistenci k antibiotikům nebo geny pro faktory virulence se mohou přenášet nejen z generace na generaci, ale i mezi vzájemně nepříbuznými organismy horizontálním přenosem genů (HGT). HGT je tedy zdrojem značné genetické variability bakterií. U stafylokoků je nejrozšířenějším mechanismem HGT transdukce, tedy přenos genů prostřednictvím bakteriálních virů, bakteriofágů. Mezidruhovou transdukcí mohou kmeny získávat geny, které jim poskytnou značnou evoluční výhodu a tento mechanismus může vést ke tvorbě nových rezistentních a multirezistentních kmenů způsobující velmi obtížně léčitelná onemocnění. Tato práce napomáhá k objasnění schopností fágů přenášet geny i mezi různými druhy rodu Staphylococcus.

Abstract: The diploma thesis is focused on the study of transduction of genes encoding resistance to antibiotics and heavy metals within various species of genus Staphylococcus. Genes for resistance to antibiotics or genes for factors of virulence can be transferred not only from generation to generation but also between non-related organisms by horizontal gene transfer (HGT). HGT is a source of genetical variability of bacteria. Transduction, the transfer via bacterial viruses, the bacteriophages, is the most frequent mechanism of HGT among staphylococci. Bacterial strains can obtain genes that can provide them a significant evolutionary advantage via interspecies transduction. This mechanism can lead to emergence of new resistant and multiresistant strains that can cause diseases difficult to treat. This thesis contributes to the clarification of phage ability to transfer genes within various species of genus Staphylococcus.

Klíčová slova: Staphylococcus, koaguláza-negativní stafylokoky, horizontální přenos genů, transdukce, mezidruhová transdukce, plazmidy, geny rezistence, coagulase negative staphylococci, horizontal gene transfer, transduction, interspecies transduction, plasmids, resistance genes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Rájová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz