Diana Hojgrová

Bakalářská práce

Návrh kalkulace nákladů v procesu svařování

Welding Cost Calculation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem jednoduchého modelu výpočtu nákladů při procesu svařování a realizuje jej na pozadí v MS Excel. Dále se práce zaměřuje na rozdělení základního materiálu pro svařování a na dělení přídavného materiálu pro svařování. Také se práce zaobírá druhy a funkcemi ochranných plynů pro svařování a základními metodami svařování. Pomocí vytvořeného modelu výpočtu mohou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with its own design of a simple model for calculating welding related costs utilizing MS Excel. Furthermore, the thesis focuses on sorting the basic material for welding as well as sorting the additional welding material. The thesis also deals with the types and functions of the shielding gases for welding and basic methods of welding. Thanks to the created costs calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Ochodek
  • Oponent: Martin Smrček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava