Theses 

Specifika užívání drog na freetekno parties – Vendula Bednaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Vendula Bednaříková

Diplomová práce

Specifika užívání drog na freetekno parties

Specifics of drug taking on freetekno parties

Anotace: Ve své diplomové práci s názvem Specifika užívání drog na freetekno parties se zabývám specifickými vzorci chování členů subkultury freetekno ve vztahu k drogám. Teorie je zaměřena na popis základních pojmů a fenoménů spjatých s vývojem tohoto hudebního i životního stylu. Záměrně jsem představila několik zahraničních výzkumů věnujících se této problematice pro získání přehledu o stavu poznání předmětu výzkumu a pro další možnou komparaci výsledků. Pro samotný výzkum jsem využila kavlitativní metody. Výzkumný vzorek tvořilo 11 respondentů. Základní otázka byla:Jaká jsou specifika užívání drog na fretekno parties? K této otázce se pak vázaly 3 okruhy témat s dalšími podotázkami. Jádro otázek tvořili osobní zkušenosti s drogami, důležité (ne)příjemné zážitky a jejich vliv na volbu drogy, vývoj prevalence a zda a jaký má pro ně spojení drog a freeparty osobní přínos.Pro sběr dat byla zvolena metoda polostrukturovaného interview. U vzorku respondentů byli nejčastěji konzumovanými drogami alkohol a marihuana. Nebyla zaznamenána výlučnost jediné látky jako drogy první volby. Účastníci se rozhodovali většinou podle příležitosti a dostupnosti a volili mezi extází (resp. MDMA) a LSD, popřípadě holandským speedem. Kombinace drog byli výjmečné z obav ze ztráty kontroly. Nejvíce lidi na freeteknu oceňovali svobodu jednání, přátelskou atmosféru, komunitu lidí. Převládali pozitivní zážitky posílení podobné šamanským rituálům a souzněním s lidmi. Hudba a tanec ve spojení s drogami přinášelo lidem potěšení a formu relaxace. Celkově uváděli respondenti důvod účasti na freeparty jako odpočinek, únik od reality každodenního života a možnost zážít nevšední situace a stavy vědomí

Abstract: In my diploma work "Specifics of drug taking on freetekno parties" I deal with specific figure behaviour of members of freetekno subculture concerning to drugs. Theory is bent on description basic conceptions and prodigies adherent with development of musical and style of life. Purposely I am introduced several external researchs for obtaining survey about knowing subject research and for others possible comparing element results. I used qualitative methods in this research. Experimental sample formed 11 informants. Fundamental question was:What are the specifics of drug taking on fretekno parties? To this question then bound 3 circuits subjects with next subquestions. Kernel questions formed personal experience with drugs, important (un)pleasant experience and their influence on the choice of drugs, development prevalence and whether they see some personal contribution in taking drugs on freeparty.To gathering was elect method semi - structured interview. In the sample of informants were most often consumed alcohol and marihuana. Wasn't recorded exclusiveness of any drug of first choice. Respondents decide mostly after purposes and availability and prefer ecstasy ( MDMA) and LSD, eventually Holland speed. Drug combinations were rare because of fear of loss control. Mostly people on freetekno appreciate freedom, friendly atmosphere, community of good people. Predominated positive experiences similar to shamanic rituals and consonance with people. Music and dance in relation to drugs make people happy and form relaxation. The reasons why informants participate in freeparty were rest, escape from everyday life and possibility to experience uncommon state of consciousness and body

Klíčová slova: freetekno, freeparty, taneční scéna, taneční drogy, rave, rituál

Keywords: freetekno, freeparty, dance music, dance drugs, rave, ritual

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Miroslav Charvát

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz