Jan Uher

Bakalářská práce

Finanční dopady přípravy na unijní nařízení GDPR v Obvodním báňském úřadu pro území kraje Ústeckého

The Financial Implications of the Preparation for the European Union GDPR Regulation in the District Mining Office for the Territory of the Ústí nad Labem Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Obecného nařízení na ochranu osobních údajů a jeho dopadem na organizace, kterých se týká. Popisuje dopady a aktivity vedoucí k souladu s GDPR na Obvodním báňském úřadu pro území Ústeckého kraje a v celé Státní báňské správě. Hodnotí vybrané metody a vynaložené finanční náklady.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the General Data Protection Regulation and its impact on the organizations it affects. The thesis describes the impact and activities leading to compliance with GDPR at the District Mining Authority for the Usti Region and the entire State Mining Administration. The thesis evaluates selected methods and financial costs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Stanislav Vajs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin