Mgr. Jitka Budínová

Diplomová práce

Sebehodnocení dospívajících v souvislosti s percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými dalšími faktory rodinného prostředí

Self-esteem of adolescents in relation to the perceived way of upbringing in the family and some other factors of family environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi vnímaným způsobem výchovy v rodině i některými dalšími faktory rodinného prostředí a úrovní sebehodnocení dospívajících. Teoretická část práce je věnována vymezení stěžejních pojmů zkoumané problematiky, jimiž jsou rodina, způsob výchovy v rodině, sebehodnocení a období adolescence. Podkladem empirické části se potom stal kvantitativní výzkum realizovaný …více
Abstract:
This diploma thesis deals with relationships existing among the perceived way of upbringing within the family as well as some other factors of family environment and adolescent self-esteem. The theoretical part of the thesis is focused on defining main concepts of the research issue which are family, parenting style, self-esteem and adolescence. The empirical part is based on quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta