Theses 

Sebehodnocení dospívajících v souvislosti s percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými dalšími faktory rodinného prostředí – Mgr. Jitka Budínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jitka Budínová

Diplomová práce

Sebehodnocení dospívajících v souvislosti s percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými dalšími faktory rodinného prostředí

Self-esteem of adolescents in relation to the perceived way of upbringing in the family and some other factors of family environment

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi vnímaným způsobem výchovy v rodině i některými dalšími faktory rodinného prostředí a úrovní sebehodnocení dospívajících. Teoretická část práce je věnována vymezení stěžejních pojmů zkoumané problematiky, jimiž jsou rodina, způsob výchovy v rodině, sebehodnocení a období adolescence. Podkladem empirické části se potom stal kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím jednorázového dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 182 středoškolských studentů ve věkovém rozmezí 17–20 let. K získání potřebných dat jsme použili Rosenbergovu škálu sebehodnocení, Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině a Škálu rodinného prostředí. Zjistili jsme, že nejvyššího sebehodnocení dosahují jedinci z rodin s kladným až extrémně kladným emočním vztahem rodičů k dítěti a slabým nebo rozporným výchovným řízením. Prediktorem nižšího sebehodnocení se naopak ukázal být výchovný styl, v němž je uplatňován záporný či záporně-kladný emoční vztah a silné řízení. Výši sebehodnocení dále příznivě ovlivňuje soudržnost a otevřenost rodinného prostředí s minimem konfliktních interakcí. K formování pozitivního sebehodnocení přispívají také rodiny, které se zapojují do volnočasových aktivit, zabývají se etickými a hodnotovými otázkami a podporují nezávislost svých členů. V souvislosti s vnímáním způsobu výchovy v rodině byly zaznamenány i některé signifikantní rozdíly z hlediska pohlaví respondentů. Rovněž se nám podařilo prokázat, že muži mají vyšší sebehodnocení než ženy. Vzhledem k velikosti a nevyrovnanosti výzkumného vzorku je však třeba uvedená zjištění interpretovat obezřetně.

Abstract: This diploma thesis deals with relationships existing among the perceived way of upbringing within the family as well as some other factors of family environment and adolescent self-esteem. The theoretical part of the thesis is focused on defining main concepts of the research issue which are family, parenting style, self-esteem and adolescence. The empirical part is based on quantitative research that was carried out in the sample of 182 high school students aged 17 to 20 years. We used the Rosenberg’s Self-Esteem Scale, Questionnaire of Investigating the Way of Family Upbringing and Family Environment Scale for obtaining the required data. We found out that the people from the families with the positive to extremely positive emotional relationship between the parents and the child and the mild or discrepant form of regulation reached the highest self-esteem. On the other hand, parenting style applying negative or negative-positive emotional relationship and strong parental control has been shown to be a predictor of lower self-esteem. The level of self-esteem is also positively influenced by cohesive and open family environment with minimal conflict interactions. Families engaging in leisure activities, dealing with ethical and moral issues or independence-encouraging contribute to positive self-esteem formation too. In connection with the perception of the way of upbringing, some significant gender differences were found. We also proved that men have higher self-esteem than women. However, due to the rather small size and unbalanced nature of our research sample these findings must be interpreted cautiously.

Klíčová slova: adolescence, sebehodnocení, self-esteem, rodina, family, výchova, upbringing, způsob výchovy v rodině, parenting style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz