Theses 

Personální marketing a jeho vliv při získávání zaměstnanců: Portál spolupráce s průmyslem ČVUT FIT – Eliška Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích

Eliška Novotná

Bakalářská práce

Personální marketing a jeho vliv při získávání zaměstnanců: Portál spolupráce s průmyslem ČVUT FIT

Anotace: Práce „Personální marketing a jeho vliv při získávání zaměstnanců“ představuje problematiku personálního marketingu v kontextu k získávání zaměstnanců. Teoretická část vymezuje pojem personálního marketingu a jeho provázanost s řízením lidských zdrojů, zaměstnavatelskou značku a její budování, nástroje personálního marketingového mixu, rozdělení na interní a externí oblast a jeho podstatu při získávání zaměstnanců. Praktická část se zaměřuje na projekt ČVUT Fakulty informačních technologií nazvaný Portál spolupráce s průmyslem. Klade si za cíl zjistit, jaké prvky personálního marketingu firem zapojených do Portálu vzbuzují zájem o spolupráci u studentů ČVUT FIT a je realizována kvantitativním dotazníkovým šetřením. Dále je analyzován přístup studentů k využívání Portálu spolupráce s průmyslem v návaznosti na získávání praxe během studia. Výstupem je návrh marketingového plánu na podporu zapojení studentů do Portálu, který bude realizován na Oddělení pro rozvoj ČVUT FIT. Výstupy práce mohou také využít partnerské firmy Fakulty informačních technologií pro aktualizaci a případné zvýšení efektivity svého personálního marketingu při získávání zejména studentů a absolventů vysokých škol.

Abstract: Bachelor thesis „Personnel marketing and its influence in employee recruitment“ includes a theoretical summary of personnel marketing in a context with an employee recruiting. Theoretical part presents technical terms of a personnel marketing and its consistency with human resources management, an employer branding and a process of brand building, tools of a personnel marketing mix, its division in internal and external parts and main importance in a recruitment. Practical part is about CTU project Cooperation with Industry portal. This part is focused on a quantitative survey research about students CTU FIT and their attitude to gain experience during studies, how much they use Cooperation with Industry portal and which elements of a personnel marketing attract them. Work output is a draft of a marketing plan to promote the portal among students which can be realized in Development Department CTU FIT. Companies involved in CTU partner program can also use the outputs for improving their recruiting strategies focused especially on university students and graduates.

Klíčová slova: personální marketing, řízení lidských zdrojů, image zaměstnavatele, personalistika, budování jména zaměstnavatele, personnel marketing, reputation management, human resources, employer brand, public relations, employer image, recruitment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz