Bc. Žaneta Vaverková

Master's thesis

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na volby do zastupitelstev obcí)

Elections to regional self-government (with a focus on elections to municipal councils)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem institutu voleb do zastupitelstev obcí v České republice. Cílem práce je poskytnout v rámci jejího rozsahu pokud možno co nejkomplexnější pohled na problematiku těchto voleb. Práce je rozčleněna do šesti kapitol, úvodu a závěru. První kapitola je věnována pojetí a právní úpravě územní samosprávy v naší zemi, na ni navazuje kapitola zabývající se obcemi jako nositeli …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the institute of elections to municipal councils in the Czech Republic. The aim of the work is to provide, within its scope, the most comprehensive view possible of the issue of these elections. The work is divided into six chapters, introduction and conclusion. The first chapter is devoted to the concept and legal regulation of territorial self-government …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní