Radim Polách

Bakalářská práce

Návrh technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu na pěti-osém obráběcím centru s využitím CAD-CAM systémů

Technology Project of Knee Joint Skeletal Replacement Machining on Five-axis Machining Centre Using CAD-CAM Systems
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloub. V úvodu jsou popsány současné technologie pro výrobu lidských náhrad. V hlavní části je navržena nová technologie pomocí nejmodernějších dostupných technických možností. V praktické části se autor zaměřuje na verifikaci optimálních řezných podmínek s důrazem na kvalitu integrity povrchu. Dosažené …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with complete technology project of skeletal replacement machining. In the introduction part there are described current technologies for human replacements production. In the main part new technology is suggested considering the latest technical possibilities that are presently available. In the practical part the author focuses on the verification of cutting conditions with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Josef Brychta
  • Oponent: Petr Vladík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenská technologie