Radim Polách

Bachelor's thesis

Návrh technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu na pěti-osém obráběcím centru s využitím CAD-CAM systémů

Technology Project of Knee Joint Skeletal Replacement Machining on Five-axis Machining Centre Using CAD-CAM Systems
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloub. V úvodu jsou popsány současné technologie pro výrobu lidských náhrad. V hlavní části je navržena nová technologie pomocí nejmodernějších dostupných technických možností. V praktické části se autor zaměřuje na verifikaci optimálních řezných podmínek s důrazem na kvalitu integrity povrchu. Dosažené …more
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with complete technology project of skeletal replacement machining. In the introduction part there are described current technologies for human replacements production. In the main part new technology is suggested considering the latest technical possibilities that are presently available. In the practical part the author focuses on the verification of cutting conditions with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Josef Brychta
  • Reader: Petr Vladík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Strojírenská technologie